Regulamin praw i obowiązków członków SDP

Regulamin praw i obowiązków
członków Stowarzyszenia Doradców Podatkowych w Katowicach

(art. 21 Statutu)

I.Przyjęcie członków Stowarzyszenia (art. 6)

1.Przyjęcie nowego Członka zwyczajnego - następuje po złożeniu przez doradcę podatkowego na ręce członka Zarządu deklaracji członkowskiej oraz wpłacie wpisowego w wysokości 40 zł, na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
2.Przyjęcie nowego Członka wspierającego - następuje po złożeniu przez osobę fizyczną lub prawną na ręce członka Zarządu deklaracji członkowskiej oraz wpłacie wpisowego w wysokości 40 zł, na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
3.Przyjęcie nowego Członka honorowego – następuje po nadaniu przez Walne Zebranie członkostwa honorowego osobie fizycznej, która wniosła wybitny wkład w działalności rozwój Stowarzyszenia, na pisemny wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych.


II.Opłacanie składek członkowskich (art. 8 i 13)

1.Członek Stowarzyszenia obowiązany jest do terminowego opłacania składek członkowskich w wysokości 30 zł za 1 miesiąc.
2.Przez terminowe opłacanie składek członkowskich rozumie się wpłatę należnej składki za dany miesiąc, do ostatniego dnia tego miesiąca.
3.Opłacania składek członkowskich dokonuje się przelewem na konto SDP lub gotówką na ręce Skarbnika.

III.Skreślanie członków Stowarzyszenia (art. 8 i art. 9 ust. 2)

1.Wykluczenia członkostwa przez Zarząd w drodze decyzji następuje z powodu:
a)zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez co najmniej 6 kolejno następujących po sobie miesiącach,
b)łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
2.Przez zaleganie w opłacaniu składek członkowskich przez co najmniej 6 kolejno następujących po sobie miesiącach, rozumie się brak ich zapłaty do końca 6 miesiąca.
3.Przez łamanie Statutu w zakresie:
a)art. 8 ust. 1 pkt 1 - uważa się również zaleganie z innymi płatnościami z tytułu udziału w szkoleniach lub imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
b)art. 8 ust. 1 pkt 4 - uważa się nieregularne tj. nieterminowe opłacanie składek członkowskich. 
4.Przed podjęciem decyzji, o której mowa w ust.1, Zarząd przesyła członkowi Stowarzyszenia e-mailem informacje o zamiarze wykluczenia z członkostwa, z podaniem przyczyn oraz terminu ich ewentualnego usunięcia.
5.Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia wcześniej wykluczonego członka następuje po usunięciu przyczyn wykluczenia, według zasad przyjęcia nowego członka.

IV.Korzystanie przez członków z form działalności Stowarzyszenia finansowanych z jego środków (art. 7 ust. 1 pkt 2)

1. Członkowie Stowarzyszenia nieposiadający jakichkolwiek zaległości w stosunku do Stowarzyszenia, mają prawo do korzystania w pełnym zakresie z wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
2.Członkowie Stowarzyszenia posiadający zaległości, o których mowa w ust.1:
a) mają prawo do korzystania ze szkoleń oraz imprez finansowanych ze środków Stowarzyszenia, lecz ponoszą odpłatność nieuwzględniającą kwoty dopłaty ze środków Stowarzyszenia,
b)nie mają prawa do korzystania z forum dyskusyjnego na forum@sdp.katowice.pl ; odłączenie z forum następuje na skutek nieopłacenia składek za trzy miesiące
3.Odpłatność (nieodpłatność) za ww. szkolenia oraz imprezy będą kalkulowane w dwóch wariantach tj. dla Członków Stowarzyszenia nieposiadających jakichkolwiek zaległości oraz dla pozostałych osób (płatne z góry przed udziałem w szkoleniu/imprezie).