O stowarzyszeniu

Katowickie Stowarzyszenie Doradców Podatkowych powstało w okresie, kiedy zawód doradcy podatkowego jeszcze raczkował.

Już w końcu 1992 roku przedstawiciele biur rachunkowych widzieli konieczność powołania instytucjonalnej reprezentacji swojego środowiska. Wszczęcie procedury rejestracyjnej zaowocowało wpisaniem przez Sąd Wojewódzki w Katowicach w rejestrze stowarzyszeń Stowarzyszenia Doradców Podatkowych w Katowicach. Był to dzień 15 lipca 1993 roku.

Stowarzyszenie zrzesza 85 osób aktywnie realizujących postanowienia statutu. Zwyczajnym członkiem organizacji może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i wykonuje prace zarobkową w zakresie doradztwa podatkowego. Członkiem Stowarzyszenia może być również osoba prawna na zasadach członka wspierającego.

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

Statutowe cele Stowarzyszenia to:

- utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności doradcy podatkowego

- prowadzenie na rzecz członków działalności edukacyjnej i szkoleniowej

- zakładanie i prowadzenie funduszy zapomogowo-pożyczkowych

- reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji publicznej i terenowej
  prowadzenie banku informacji oraz współpraca z innymi organizacjami społecznymi.
 

Cele Stowarzyszenia realizowane są między innymi poprzez comiesięczne spotkania, w trakcie których dyskutowane są problemy naszego środowiska. Spotkania te służą przede wszystkim wymianie doświadczeń zawodowych, zwłaszcza sposobów postępowania w nietypowych sytuacjach podatkowych. Osoby posiadające ostateczny wpis na listę doradców podatkowych podkreślają, jak cenne było uczestnictwo w burzliwych "warsztatach podatkowych". Dyskusje, wymiana doświadczeń i świadomość zagrożeń pozwalały swobodniej poruszać się w gąszczu przepisów i ułatwiały unikanie pułapek zawartych w pytaniach komisji egzaminacyjnej.

Ciekawym pomysłem było organizowanie przez poszczególne biura wyjazdowych dwudniowych spotkań w różnych regionach województwa śląskiego. Pozwalało to bez ograniczeń czasowych dogłębnie rozwiązywać poszczególne problemy podatkowe. Przy okazji osiągnięty został cel integracji środowiska.

Nie zawsze jednak wzajemna wymiana doświadczeń satysfakcjonowała uczestników. Zawiłości, z którymi nie spotykano się na co dzień, konfrontowano z zapraszanymi przedstawicielami Izby Skarbowej i Urzędu Kontroli Skarbowej.

W interesie swoich członków przedstawiciele Stowarzyszenie prowadzili skuteczne negocjacje z towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych. Uzyskano znaczne ulgi w składkach ubezpieczeniowych uzgadniając jednocześnie zasady ubezpieczenia różnych form własności biur rachunkowych.

Stowarzyszenie brało udział (co prawda z różnym skutkiem) w systemie konsultacyjnym dotyczącym prawnych unormowań zawodu doradcy podatkowego.

Uczestnicząc w pracach Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji i Stowarzyszeń na rzecz Doradztwa Podatkowego, Stowarzyszenie silnie akcentuje konieczność powołania ogólnopolskiej reprezentacji doradców podatkowych i wyraża zaniepokojenie niechęcią Ministra Finansów do zwołania I Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.